Η Καθολική Εκκλησία της Μυκόνου Παναγία του ΡοδαρίουΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
ΠΑΝΑΓΙΑ ΤΟΥ ΡΟΔΑΡΙΟΥ

Η Καθολική Εκκλησία της Μυκόνου είναι αφιερωμένη στην Παναγία του Ροδαρίου . Οικοδομήθηκε το έτος   1668  και ανακαινίστηκε  πλήρως το έτος 1677 από τον εφημέριο Leonardo  Ξανθάκη, όπως αναγράφεται στην επιγραφή στα λατινικά πάνω από την κεντρική είσοδο.
Η εικόνα του Ιερού απεικονίζει την Παναγία ανάμεσα στον Άγιο Δομίνικο (απόστολος του Ροδαρίου) και την Αγία Αικατερίνη της Σιένα. Μεταφέρθηκε από την Βενετία το 1715 και στο ίδιο διάστημα, ο Βικάριος Ιωάννης Βιδάλης κατασκεύασε επίσης το μαρμάρινο δάπεδο και το χρυσό τόξο γύρω από την εικόνα, χάρη σε δωρεά ενός ευεργέτου, όπως αναφέρεται σε επιγραφή στο κέντρο του Ναού.
Την 1η Μαΐου του 1991, ξέσπασε πυρκαγιά και καταστράφηκαν σχεδόν τα πάντα μέσα στο Ιερό, και ιδιαίτερα το τέμπλο που ήταν φτιαγμένο από ξύλο. Η εικόνα της Παναγίας του Ροδαρίου υπέστη σοβαρές ζημιές κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Μετά από μια ριζική αποκατάσταση του Ναού  η οποία φέρνει ημερομηνία 15 Οκτωβρίου 1996,  στις 8 Οκτ 1997 εγκαινιάστηκε  το νέο Ιερό από μάρμαρο προς αποφυγή και μελλοντικής  πυρκαγιάς.
Το  Φεβρουάριο του 2014 έγινε ο εσωτερικός ελαιοχρωματισμός του Ναού, νέα ηλεκτρική εγκατάσταση και ο καθαρισμός του μαρμάρινου  δαπέδου.

LACHIESA CATTOLICA
LA MADONNA DEL ROSARIO

La Chiesa Cattolica di Myconos è dedicata a Nostra Signora del Rosario dall'anno 1668. La Chiesa è stata completamente rinnovata l'anno 1677 dal Vicario Leonardo Xanthakis come attesta l'iscrizione in latino al di sopra dell'entrata centrale.
L'Immagine dell'altare rappresenta la Santa Vergine fra S. Domenico (apostolo del Rosario) e Santa Caterina di Siena. Fù portata da Venezia nel 1715 e in quell'occasione,  il Vicario Giovanni Vidalis fece il pavimento in marmo e l'arco dorato intorno al l'immagine, grazie a una donazione come testimonia un'iscrizione al centro della Chiesa.
Il 1 maggio del 1991 è scoppiato incendio e ha quasi distrutto tutto altare che era fatto di legno. L'immagine della Madonna del Rosario è stata molto danneggiata durante l'incendio. Dopo un accurato restauro è stata riportata il 15 Ottobre 1996. L' 8 Ottobre 1997 è stato consacrato nuovo altare di marmo al posto di quel vecchio bruciato.
Nell'anno 2014, nel mese di febbraio, sono stati fatti lavori di pulizia dei marmi del pavimento ed è stata pitturata all'interno tuta la chiesa e dotata della nuova illuminazione.

THE CATHOLIC CHURCH 
OUR LADY OF THE ROSARY

The Catholic Church of Mykonos is dedicated to Our Lady of the Rosary Church since 1668 has been completely renovated year 1677 by the Vicar Leonardo Xanthakis as the inscription in Latin above the central entrance.
The picture of the altar represents the Holy Virgin between St. Dominic (apostle of the Rosary) and St. Catherine of Siena. It was brought to Venice in 1715 and in that time, the Vicar John Vidalis made ​​the marble floor and golden bow around the image, thanks to a donation as evidenced by an inscription in the center of the Church.
On May 1, 1991, fire broke out and destroyed almost everything altar which was made of wood. The image of Our Lady of the Rosary was badly damaged during the fire. After a thorough restoration was reported on October 15th 1996 L 'October 8, 1997 he was consecrated the new altar of marble in place of the old burnt.
In the year 2014, in February, there have been cleaning the marble floor and was painted inside the church and suit equipped with the new lighting.
LA IGLESIA CATÓLICA
NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO

La Iglesia Católica de Mykonos está dedicada a Nuestra Señora del Rosario Iglesia desde 1668 se ha renovado totalmente el año 1677 por el Vicario Leonardo Xanthakis como la inscripción en latín sobre la entrada central.
El cuadro del altar representa a la Santa Virgen entre Santo Domingo (apóstol del Rosario) y Santa Catalina de Siena. Fue traído a Venecia en 1715 y en ese tiempo, el Vicario Juan Vidalis hizo que el suelo de mármol y el arco de oro alrededor de la imagen, gracias a una donación como lo demuestra una inscripción en el centro de la Iglesia.
El 1 de mayo de 1991, el fuego estalló y destruyó casi todo altar que habían hecho de la madera. La imagen de Nuestra Señora del Rosario fue gravemente dañada durante el incendio. Después de una minuciosa restauración se informó el 15 de octubre de 1996 L '08 de octubre 1997 fue consagrado el nuevo altar de mármol en lugar de la vieja quemada.
En el año 2014, en febrero, se han de limpiar el suelo de mármol y fue pintado dentro de la iglesia y traje equipado con la nueva iluminación.

L'ÉGLISE CATHOLIQUE
NOTRE-DAME DU ROSAIRE

L'Eglise catholique de Mykonos est dédiée à Notre-Dame du Rosaire. Église depuis 1668 a été entièrement rénové l'an 1677 par le Vicaire Leonardo Xanthakis que l'inscription en latin dessus de l'entrée centrale.
L'image de l'autel représente la Sainte Vierge entre saint Dominique (apôtre du Rosaire) et sainte Catherine de Sienne. Il a été porté à Venise en 1715 et à ce moment-là, le vicaire Jean Vidalis fait le sol de marbre et arc d'or autour de l'image, grâce à un don comme en témoigne une inscription dans le centre de l'Eglise.
Le 1er mai 1991, un incendie a éclaté et a détruit presque tout autel qui a été faite de bois. L'image de Notre-Dame du Rosaire a été gravement endommagé lors de l'incendie. Après une restauration minutieuse a été signalé le 15 Octobre 1996 L '8 Octobre 1997, il a été consacré le nouvel autel de marbre à la place de l'ancien brûlé.
En l'an 2014, en Février, il ya eu de nettoyer le sol en marbre et a été peints à l'intérieur de l'église et costume équipé du nouveau système d'éclairage.

DIE KATHOLISCHE KIRCHE
DER MUTTERGOTTES VOM ROSENKRANZ
Die katholische Kirche von Mykonos an Unsere Liebe Frau vom Rosenkranz. Kirche seit 1668 gewidmet wurde komplett als Inschrift in lateinischer Sprache über dem zentralen Eingang renoviert Jahre 1677 durch den Vikar Leonardo Xanthakis.
Das Bild des Altars stellt die Heilige Jungfrau zwischen St. Dominikus (Apostel des Rosenkranzes) und St. Katharina von Siena. Es wurde im Jahre 1715 nach Venedig gebracht und in dieser Zeit machte der Pfarrer John Vidalis den Marmorboden und goldenen Schleife um das Bild, dank einer Spende als durch eine Inschrift in der Mitte der Kirche belegt.
Am 1. Mai 1991 brach Feuer aus und fast alles Altar, der aus Holz wurde zerstört. Das Bild der Muttergottes vom Rosenkranz wurde während des Brand beschädigt. Nach einer gründlichen Restaurierung am 15. Oktober 1996, L '8. Oktober 1997 berichtete er den neuen Altar aus Marmor in die Stelle der alten Brand geweiht.
Im Jahr 2014 im Februar, gab es die Reinigung der Marmorboden und wurde in der Kirche und der Klage mit der neuen Beleuchtung ausgestattet gemalt.
INFO:
Rev. RYSZARD TARASZKIEWICZ the parish priest
XINARA, 84200 TINOS
' +3022830.51474   @ricthn@otenet.gr      '+306976430870
'+302289400458@:riccardo65t@gmail.com '+306938936309

Ώρα ΘΛειτουργιάς*Mass time*L’Heure de la Messe*
Ora S. Messa*Massen Zeit*En Horario de Misas
Θ. Λειτουργία: Κυριακή 7μμ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ-11πμ ΧΕΙΜΩΝΑΣ
H. Mass: Sunday 7.00 pm SUMMER - 11.00 am WINTER
S. Messa: Domenica 19.00 ESTATE - 11.00 INVERNO
La Messe: Dimanche a 19.00 EN ETE - A 11.00 EN HIVER
wwwkantam.gr
Καθολική Αρχιεπισκοπή
Ναξου–Τηνου-Ανδρου-Μυκονου
Ι. Ναός Παναγίας του Ροδαρίου
Πλατεία Αλευκάνδρας, 846 00 ΜΥΚΟΝΟΣ
ARCIVESCOVADO CATTOLICO
DI NAXOS-TINOS-ANDROS-MYKONOS
Parrocchia Madonna del Rosario
Piazza Alefkandra - 846 00 Mykonos, Grecia

Παναγία του Ροδαρίου
Madonna del Rosario
Notre Dame du Rosaire
Nuestra Señora del Rosario
Our Lady of the Holy Rosary

Der Muttergottes vom Rosenkranz

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

 
Top